Kooli õppenõukogu E-raamat


Kooli õppenõukogu - Tarmo Salumaa pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Tarmo Salumaa
ISBN: 9789985977200
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,11

SELGITUS:

Käsiraamat on suunatud kõigile, kes on seotud õppenõukogu tegevuse korraldamisega, eelkõige koolidirektorile, õppealajuhatajale ja õppenõukogu sekretärile. Käsiraamat sisaldab põhjalikku ülevaadet õppenõukogu kõigist tegevustest, mis kuuluvad õppenõukogu pädevusse tulenevalt erinevatest õigusaktidest. Samuti käsitletakse koolidirektori põhitegevusi enne õppenõukogu koosolekut pikemas ja lühemas perspektiivis, tema tegevusi õppenõukogu koosoleku ajal ning järeltegevusi. Käsiraamatus on toodud õppenõukogu reglemendi ja õppenõukogu kokkukutsumise korra näidised ja selgitused nende koostamise kohta. Eraldi käsitletakse nõudeid õppenõukogu protokollile ja õppenõukogu otsuse vormistamisele lähtuvalt haldusmenetluse seadusest. Käsiraamat sisaldab õppenõukogu protokolli, otsuse ning koolidirektori poolt kehtestatud õppenõukogu otsuste täitmise korraldamise käskkirja näidiseid. Samuti on käsiraamatus kirjeldatud seda, kuidas ja milliste kriteeriumide järgi toimub järelevalve õppenõukogu tegevuse üle.

...aani 2018/2019 kinnitamine. 18.09.2019. Oktoober: elektrooniline õppenõukogu ... Õppenõukogu | Holstre Kool ... . 28.11.2019. Jaanuar: elektrooniline õppenõukogu. 11.03.2020. 05.06.2020. 29.08.2020 Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Kooli õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku Õppenõukogu 03.01.2020 nr 1-4/1 P ... Kooli õppenõukogu | Turba Kool ... . Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku Õppenõukogu 03.01.2020 nr 1-4/1 Päevakord. Koosoleku rakendamine ja sissejuhatus; Kokkuvõte sisehindamisest; kokkuvõte õppe-kasvatustööst I poolaastal; rahvusvahelised Erasmus+ projektid - temaatika ja kaasatus; digiõppe võimalused ja rakendused. Muudatused ja täiendused kooli kodukorras Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. Õppenõukogu koosolekud 2018/19 õppeaastal Kuupäev Päevakord Koosolek nr 1 Juuni 2019: 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi. 2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl). 3. Täiendava õppetöö määramine. Koosolek nr 2 Kooli üldtööplaani kinnitamine - kolmapäev, 26. august 2020 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 " Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord " Urvaste kooli õppenõukogu koosolekud 2019/2020 Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele, mis on seotud eriolukorrast tingitud erisustega põhikooli riiklikus õppekavas ja põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas 12.12.2019 Päevakord: Kooli 6 Kohtla-Nõmme alev Toila vald 30503 Tel.: (+372) 3325144 E-post: kool(at)kohtpk.edu.ee Kooli õppekava kinnitamine. Õppenõukogu nr 2, 29.11.2019. Päevakord: 1. Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine 2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine 3. Õppeaasta trimestri lõpetamine. Õppenõukogu nr 3, 10.02.2020. Päevakord: 1. Liigu edasi põhisisu juurde ... Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgistamine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister. Õppenõukogu protokollid 2019/20 õa-l: Õppenõukogu tegutsemise kord Õppeaastaks 2019/20 planeeritud õppenõukogu koosolekud: 18.09.2019 1. Tingimisi järgmisse klassi üleviidud õpilased 24.10.2019 1. Turvalisus ja heaolu koolis 2. Kooli tutvustamine põhikoolides 27.12.2019 1. Õppetöö I perioodil 2. Eksamitest 26.02.2020 1. Kooli õppekava analüüs 2. Kooli digiplaani anaüüs, täiendamine Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid. Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu. Õppenõukogu. NB! Koosolekute protokollid ja otsused on kättesaadavad ainult õppenõukogu liikmetele. 2018/2019 õppeaasta. 3.septembril algusega kell 15.30 toimus õppenõukogu nr 1 Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1). Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4). 2018/19 õppeaasta õppenõukogu plaan. 30.01.2019 õppenõukogu koosolek nr 1 kooli pidaja esindaja : Kaire Palo: õppenõukogu esindaja : Mait Kuusik: õppenõukogu esindaja : Eeva Peršin: õpilasesinduse esindaja : Piret Valdmaa: Aseseimees (I kooliastme vanemate esindaja) Toomas Nigola: II kooliastme vanemate esindaja : Marika Rehemets: II kooliastme vanemate esindaja : Rivo Kenk: III kooliastme vanemate esindaja ... 3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused I õppeveerandil, ettepanekud valdkonna parendamiseks. 4. Arvamuse andmine arenguvestluste küsimustiku muutmiseks. 29. jaanuar. 1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest. 2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse ... Haridus- ja Teadusministri määrus "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord" Jelena Rae Sekretär [email protected]