Haldusõigus. Üldosa. Seisuga 01.10.2013 E-raamat


Haldusõigus. Üldosa. Seisuga 01.10.2013 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2013
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985753934
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,9

SELGITUS:

Haldusõigus.Üldosa (haldusmenetluse, riigivastutuse, asendustäitmise ja sunniraha ning halduskoostöö seadus)

...nfotelefon: 630 7100 Haldusõiguse üldosa-Hartmut Haldusmenetluse seadus on suunatud isikute õiguste kaitseks ... PDF ja ... . 1.mai 2004 astusi... 52. docx. Kriminaalmenetlus ... Haldusõigus Haldusõigus reguleerib ametivõimude tegevust, nende moodustamise korda, volitusi, suhteid kodanikega, vastutust haldusõiguse rikkumise eest jms. ... Haldusõiguse üldosa : autoriseeritud konspekt Autor: Artur-Tõeleid Kliimann, Koostaja: Rein Eliaser noorem tehnilised andmed Aasta lõpu seisuga oli meie raamatukogudes kokku 1 002 845 raamatut, neist 62% ... tsiviilseadustiku üldosa seadusest, võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, kohtutäituri seaduse ... Sotsiaalseadustiku üldosa seadus - Riigi Teataja ... ... tsiviilseadustiku üldosa seadusest, võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, kohtutäituri seadusest, täitemenetluse ... 01.10.2013 - 30.09.2014 1950 tamisel on kasutatud just selle kuupäeva seisuga kehtinud õigusakte (v.a viidatud kohtuotsustes või kaasustes, mille aeg erineb normatiivse seisu ajast) või jõustunud kohtulahendeid ning hilisemaid muutusi pole arvestatud. Konspekti koostamisel andsid nõu ning tegid kriitilisi märkusi head kolleegid Raivo Sults, Jaanus Eelarve täitmine (kulud) Seisuga 31.12.2013 € Seisuga 31.12.2014 € Muutus % Eelarve kokku 2 940 305 2 988 183 1,6% Personalikulu (sh erisoodustus) 1 607 074 1 635 710 1,8% Komplekteerimiskulu sh OV-lt 640 612 649 339 1,4% sh riigilt 312 536 318 423 1,9% Infotehnoloogiakulud 317 940 322 400 1,4% Haldusõigus. Üldosa Tsiviilkohtumenetluse seadustik Täitemenetluse seadustik Sissejuhatus õigusteadusesse Härrad vannutatud mehed! Kohtukõnede kogumik (koos märksõnalise sisujuhiga): • . Kogumik sisaldab seisuga 20.06.2005 järgmisi seadusi: Haldus-menetluse seadus, Riigivastutuse seadus, Asendustäitmise ja sunniraha seadus ... jaanuar, haldusjaotus seisuga 01.01. 2018 Mõisted ja metoodika Märkused Üldinfo Vali muutujast soovitud väärtused Näpunäited Haldusõigus. Pakume mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas. Näiteks pakume abi haldusaktide väljaandmisel ja haldustoimingute teostamisel, ning välja antud haldusaktide või teostatud haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel ja nende vaidlustamisel. Haldusõigus Haldusasjad kuuluvad lahendamisele halduskorras ning halduskohtus. Kaebused ja protestid, mis on esitatud avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu isiku korralduse, käskkirja, otsuse, ettekirjutuse või õigusakti peale, mis on antud avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumi reguleerimiseks, kuuluvad ... HER5014 Tsiviilõiguse üldosa (FK070) Age Värv 1 Valikaine Arvutiõpetus FK060 1 HER5015 Võlaõigus FK060 Age Värv 2 HALDUSKOLLEDŽ 17 54 Enesekontrolli testid 0 HER5002 Eraõigus II (PK070) Age Värv 1 Eraõigus (PK080) Age Värv 2 HER5027 Eraõigus (PS080) Age Värv 2 HAV4003 Haldusõigus (GS073) Marili I ÜLDOSA . 1.1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi töösisekorraeeskiri (edaspidi: töösisekorraeeskiri) reguleerib Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja tema töötajate õigusi ja kohustusi töösuhetes ning informeerib töötajaid töökorraldusest Saaremaa Ühisgümnaasiumis. 1.2. Töösisekorraeeskirjas kasutatavate mõistete tähendused ÜLDOSA 1.1. Struktuuriüksus haridus- ja noorsootööosakond 1.2. Teenistuskoha nimetus haridus- ja noorsootööosakonna juhataja 1.3. Teenistuskoha liik ametikoht 1.4. Vahetu juht valdkonna eest vastutav abivallavanem 2. TEENISTUSKOHA EESMÄRK Haridusalase töö korraldamine Saaremaa vallas. 3. TEENISTUSÜLESANDED Teenistuja: 3.1. Karistusõigus 2007 & kommentaarid: seaduste tekstid seisuga 01.05.2007, ISBN: 9789985980910 (Andrus Lauren, Masso Meelis). Käesoleval ajal kehtiv karistusseadustik (edaspidi KarS) võeti vastu 6. juunil 2001.a ning jõustus 1. septembril 2002.a. Kriminaalmenetluse seadustik (edaspidi KrMS) võeti vastu 12. veebruaril 2003.a ning jõustus 1. juulil 2004.a....