Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis E-raamat


Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789949415540
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,54

SELGITUS:

Kogumik annab ülevaate õpilaste hindamise korrast. Käsitletakse hindamise üld- ja eriküsimusi, eraldi on lahti kirjutatud hindamisega seonduv erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus.Koostaja Mari Kadakas

...seks viiakse läbi hindamist. Are Koolis järgitakse õpilase ... Õpimotivatsiooni, õpioskuste ja iseseisvuse arendamine ... ... ... Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse kooli kodulehel, lastevanematele lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. (5) Õpetajad annavad õpilasele ... I. Kraav (Toim.) Õpilase isiksuse areng ja sotsiaalne tõrjutus. Tartu: AS Vali Press, 41-64. Oja, M. (2005). Ajaloo õpitulemuste kontroll ja hindamine. Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis. Nipid ja trikid; ... ETIS - Õpitulemuste hindamine koolis ... . Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis. Nipid ja trikid; Hindamine. Hindamise eesmärk . ... Märge „X" tähistab e-koolis 7.- 9. klassis tegemata tööd ja, mis tuleb kindlasti sooritada kümne tööpäeva jooksul või õpetaja poolt määratud ajaks Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata asendatakse märge „X" hindega "1". ... õpitulemuste ... ÕPITULEMUSTE JA KÄITUMISE HINDAMINE ÕPIPROTSESSIS Tegemist on Merlecons ja Ko poolt läbiviidud kursuse refereeringuga. Tegemist ei ole punktidega, mida mina pimesilmi usun ja toetan. Intrigeerivad mõtted igatahes. Annan Teile kõigile lihtsalt ülevaate, et ka sedamoodi on võimalik asjadele läheneda. Kindlasti leiab igaüks endale midagi, Kooliealiste laste arengutaseme hindamine käib üsna samamoodi nagu lasteaias - ka nüüd toimub hindamine kahel tasandil ning õpetajatel on kohustus jälgida ja hinnata kõigi laste arengut. Hindamise käigus läbi viidavad tegevused ning nende järjekord on sisuliselt sama, nagu on näidatud lasteaia hindamise peatüki tabelis. Ka suurem osa koolis tehtavatest (vahe)kokkuvõtetest saab ja peakski olema õppimise toetamise teenistuses - hindamine ei peaks piirduma „hinnete kirjapanekuga", vaid sellest peaksid nii õpetaja kui ka õpilane saama kasulikku infot selle kohta, mida tulevikus teistmoodi ja paremini teha (aga ka selle kohta, mida samas vaimus jätkata ... Samas, minu arust igas koolis on kohustatud lapsevanematele rääkima, kuidas toimub hindamine. Ja meie koolis öeldi küll, et pärast 3. klassi hinnatakse küll ainetundmist, mitte vormistust ... Hindamine annab ülevaate, millised on koolikeskkonna positiivsed ja parendamist vajavad valdkonnad ning seeläbi aitab teadvustada koolis tervisliku keskkonna olulisust. ... See loob eeldused õpitulemuste tõusuks, kiusamise ja puudumiste vähenemiseks ning üldise tervisliku seisundi parenemiseks kogu kooli kollektiivil. 2.1.6 Õpilase arengu ja õppimise toetamine ja hindamine (Kinnitatud 19.12.2012 ÕN otsus nr.2, muudatused kinnitatud 19.12.2016 ÕN nr.2 ja 22.12.2017 ÕN nr.2) Õpilase arengu ja õppimise toetamiseks viiakse läbi hindamist. Varbla Koolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses" § 29 sätestatut. Kokkuvõttev hindamine ja täiendav õppetöö gümnaasiumis. 41. Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse ja täiendava õppetöö (punkt 30) jooksul saadud hinnete alusel. Hindamine ning klassi ja põhikooli lõpetamine Tartu Mart Reiniku Koolis I Üldsätted 1. Hindamise alus ja olemus (1) Õpilase teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, kooli õppekavast ning kooli kodukorra nõuetest. Hindamine põhikoolis (väljavõte TMKK põhikooli õppekavast) § 32. Hindamine (1) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. (2) Hindamise eesmärk on:...